leichte Sprache

Informationen zur Abfallentsorgung

Hier finden Sie Vorlagen mit allen wichtigen Informationen zu Themen der Abfallwirtschaft, zum Beispiel zur Anschluss- und Überlassungspflicht oder für Bauherren. Die Vorlagen werden regelmäßig aktualisiert, insbesondere bei Änderungen von Kontaktdaten.


Ratgeber für Abfalltrennung

Wir bieten unseren Ratgeber für Abfalltrennung in folgenden Sprachen an – einfach herunterladen oder per Mail in gedruckter Form bestellen:


Ratgeber für Abfalltrennung

Abfall gefährdet das Klima, verbraucht wertvolle Rohstoffe und kostet viel Geld. Bevor ein Gegenstand weggeworfen wird, sollte überlegt werden, ob ein anderer ihn noch nutzen kann. Auch sollte beim Einkauf bitte an Korb oder Tasche gedacht und Mehrwegangebote genutzt werden. Das ist Abfallvermeidung pur.
Leider lassen sich nicht alle Abfälle vermeiden. Aber die meisten dieser Abfälle lassen sich inzwischen recyceln. Das schont begrenzte Rohstoffe und spart jede Menge Kohlendioxid. Allerdings müssen die Abfälle richtig getrennt werden. Der Zweckverband hat dafür die Voraussetzung geschaffen. Es gibt Behälter für Papier und Pappe, Behälter für den Bioabfall und für den Restabfall. Dazu kommt die Gelbe Tonne für die Verpackungen.


Waste separation guidebook

Waste endangers our climate, consumes valuable raw materials and costs a lot of money. Before throwing an object away, think if someone else could use it. When you go shopping, remember to bring your own basket or bag and use returnable packaging. Those are essentials in waste prevention.
Unfortunately, it is not always possible to prevent waste. However, most of this waste can be recycled nowadays. That saves limited resources and significantly reduces the release of carbon dioxide. Waste must be separated properly however. The waste-management association has created the necessary conditions for this. There are bins for paper and cardboard, bins for organic waste and bins for residual non-recyclable waste. There is also a yellow sack for collecting packaging.
Proper waste separation helps the environment and saves money.


Rádce pro třídění odpadů

Odpad ohrožuje klima, spotřebovává cenné suroviny a stojí mnoho peněz. Proto, než nějaký předmět vyhodíme, měli bychom se zamyslet nad tím, zda by jej nemohl použít ještě někdo jiný. Také při nákupu je dobré myslet na koš nebo tašku či používat obaly na opakované použití. Vyhnete se tak tvorbě zbytečného odpadu.
Veškerým odpadům bohužel zamezit nelze. Většinu těchto odpadů však již můžeme recyklovat a chránit tak omezeně dostupné suroviny a snižovat množství oxidu uhlíku. Odpady je však potřeba třídit správně. Účelové sdružení k tomu vytvořilo potřebné podmínky. K dispozici jsou nádoby na papír a kartony, nádoby na bioodpady, na zbytkový odpad a dále žluté pytle na obaly.


Руководство по сортировке мусора

Отходы угрожают климату, потребляют ценное сырье и стоят много денег. Прежде чем выбросить предмет, необходимо подумать, не может ли его еще использовать кто-нибудь другой. При покупке необходимо также подумать о коробке или сумке и использовать тару многоразового употребления. Так можно по-настоящему избежать отходов.
К сожалению, не всегда можно избежать отходов. Но большинство из их можно в настоящий момент переработать. Это сбережет ограниченное сырье и сэкономит большое количество двуокиси углерода. Разумеется, отходы должны быть правильно разделены. Объединение для осуществления совместных проектов создало для этого все предпосылки. Имеется контейнер для бумаги и картона, контейнер для биологических отходов и для остальных отходов. К этому добавляется еще желтый мешок для упаковки.
Правильно разделяйте отходы. Это поможет окружающей среде и сэкономит деньги.


دليل إرشادي لفصل النفايات

تشكل النفايات خطرًا على المناخ وتستهلك الموارد القيّمة وتكلف الكثير من المال. ولتجنب إنتاجها، ينبغي أن نفكر فيما إذا كان الغرض الذي نريد رميه مفيد لشخص آخر أم لا. وعند التسوق، من الأفضل أن نستخدم سلة أو حقيبة يمكن إعادة استخدامها أكثر من مرة. وعلى الرغم من صعوبة تجنب إنتاج جميع أنواع النفايات، إلا أنه ولحسن الحظ، يمكن إعادة تدوير أنواع كثيرة منها، الأمر الذي يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية ويحول دون انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. ولتمكين ذلك، وضعت المؤسسات المعنية بهذا الأمر شرطًا محددًا لفرز أنواع النفايات بصورة صحيحة؛ فهناك حاويات للورق والكرتون وأخرى للنفايات العضوية والنفايات المتبقية، بالإضافة إلى الكيس الأصفر الخاص بمواد التعبئة والتغليف. بالفرز الصحيح، نحمي البيئة ونوفر المال


Këshillë- dhënësi për ndarjen e plehrave

Mbeturinat rrezikojnë klimën, prishin lëndët e para të vlefshme si dhe kushtojnë para. Përpara se të hidhet një send, duhet të mendohet mirë, nëse do të ishte akoma i vlefshëm për dikë tjeter. Gjithashtu dhe gjatë blerjes duhet të mendohet për shportën apo çantën e pazareve sikurse duhet të blihen mallra, të cilat përdoren më shumë se njëherë. Kështu ju mund të shmangni më të vertetë mbetjet e mbeturinave.
Për fat të keq nuk mund te evitohen të gjitha mbeturinat. Por shumica e mbetjeve të mbeturinave mund të riciklohen. Një gje e tillë ruan lëndët e para, të cilat janë të kufizuara si dhe kursen një sasi të konsiderueshme të dioksidit të karbonit. Përpos kësaj të gjitha mbetjet e mbeturinave duhet të ndahen nga njëra-tjetra ashtu sic duhet. Ndërmarrja e shërbimeve komunale ka krijuar kushtet në lidhje me këtë. Ka mbajtëse mbeturinash për letra dhe kartona, mbajtëse për mbeturinat organike dhe mbajtëse për pjesën tjetër të mbeturinave. Këtu rradhitet gjithashtu dhe thesi i verdhë për paketimet e ndryshme. Ndarja e duhur e mbeturinave mbron mjedisin dhe kursen të holla.


Porady dotyczące segregacji odpadów

Odpady stanowią zagrożenie dla klimatu, zużywają wiele cennych surowców i kosztują wiele pieniędzy. Zanim wyrzucisz jakiś przedmiot zastanów się, czy nie można go użyć w inny sposób. Także w czasie zakupów należy pomyśleć o koszyku lub torbie i kupować produkty w opakowaniach wielorazowego użytku. Takie postępowanie to po prostu unikanie powstawania odpadów.
Niestety, nie wszystkich odpadów można uniknąć. Jednak większość z nich można ponownie przetworzyć. To oszczędza surowce, których nie mamy w nadmiarze i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Odpady trzeba jednak właściwie segregować. Nasze stowarzyszenie opracowało odpowiednie założenia. Dostępne są pojemniki na papier i tekturę, odpady biologiczne i niesegregowane. Są też żółte worki na opakowania.